کوتاه کننده لینک

راهنمای API

API ما به شما اجازهٔ ارتباط با وبسیت توسط درخواست GET و اجرای دستورات زیر را میدهد:

دستور توضیح
url این پارامتر یک لینک کوتاه از لینک مورد نظر شما سخته و اطلاعات مقابل را بر می‌گرداند: id (id منحصر به فرد), url (لینک مقصد), date (تاریخ و زمان) و short (لینک کوتاه ساخته شده) را بر میگرداند.
search این پارامتر اطلاعات URl مثل id (id منحصر به فرد), url (لینک مقصد), alias (لینک کوتاه), hits (تعداد بازدید), date (تاریخ و زمان ساخت), short (لینک کوتاه) و stats (لینک صفحه آمار) را به شما میدهد.


پارامتر URL

نمونه درخواست GET از API ما:

https://u.dara.cloud/api.php?url=http://dara.cloud

این خروجی API هنگامی که درخواست url انجام میشود میباشد:
{
  "apiVersion":"1.0",
  "data":{
   "id":"1",
   "url":"http://dara.cloud",
   "date":"2012-11-17 06:13:00",
   "short":"https://u.dara.cloud/1"
  }
}
	
یک نمونه ی json دیکود شده توسط PHP مشابه زیر میباشد:

<?php
header('Content-Type: text/plain; charset=utf-8;');
$file = file_get_contents("https://u.dara.cloud/api.php?url=http://dara.cloud");
print_r(json_decode($file));
?>


نمونه درخواست GET از API ما:

https://u.dara.cloud/api.php?search=http://dara.cloud

این خروجی API هنگامی که درخواست url انجام میشود میباشد:
{
  "apiVersion":"1.0",
  "data":{
	 "id":"1",
	 "url":"http://dara.cloud",
	 "alias":"pricop",
	 "hits":"1",
	 "date":"2012-11-17 04:10:35",
	 "short":"https://u.dara.cloud/1",
	 "stats":"http://u.dara.cloud/stats/&url=1"
  }
}
	
یک نمونه ی json دیکود شده توسط PHP مشابه زیر میباشد:

<?php
header('Content-Type: text/plain; charset=utf-8;');
$file = file_get_contents("https://u.dara.cloud/api.php?search=http://dara.cloud");
print_r(json_decode($file));
?>در صورت وجود هر گونه سوال با ما تماس بگیرید.